Vitajte na stránke www.base4work.com. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

 1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124856/B (ďalej len aj ako „PRE“ alebo  Prevádzkovateľ PRE). V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa PRE alebo elektronicky na e-mailovej adrese GDPR_PRE_SR@pentarealestate.com.

V prípade informačného systému IS Marketing skupiny sú PRE a spoločnosť Penta Investments, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 47 258 896, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124855/B, spoločnými prevádzkovateľmi (ďalej len „Spoloční prevádzkovatelia“).

 1. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (a) vyplnenia kontaktného formulára, (b) žiadosti o zasielanie newsletterov, (c) poskytnutia spätnej väzby a (d) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Počas používania tohto webu taktiež zbierame cookies. Pre viac informácií.

 1. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel sú spracúvané osobné údaje:

 1. o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v  realitných projektoch PRE, 
 2. o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci realitných projektov PRE a 
 3. o jednotlivcoch, ktorých majú záujem osloviť Spoloční prevádzkovatelia v záujme realizácie ich marketingových aktivít.

Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. 

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

 1. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke;
 2. na marketingové účely Spoločných prevádzkovateľov, ktoré sú v súlade so zákonom; a
 3. na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

Osobné údaje spracúvané na marketingové účely Spoločných prevádzkovateľov sú spracúvané v osobitnom informačnom systéme IS Marketing skupiny na základe dohody medzi Spoločnými prevádzkovateľmi. 

 1. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. marketingové aktivity Spoločných prevádzkovateľov) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich  osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi  záujmami. 

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky popísaný v bode 4 pod písm. c) je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR_PRE_SR@pentarealestate.com. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

 1. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

 1. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb. 

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktorých Prevádzkovateľ PRE využíva, aby mohlo byť realizované spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa PRE a spoločností, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci jednotlivých realitných projektov ako aj Spoločných prevádzkovateľov. 

Treťou osobou je aj spoločnosť SKY PARK OFFICES II s. r. o. so sídlom Digital Park III. Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 51 035 073, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117691/B, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci projektu Tepláreň.  

Treťou osobou je aj spoločnosť Base4work s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 , IČO: 07480954, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, vložka č. C 301743, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ PRE realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci projektu Base4work..  

Treťou osobu je aj spoločnosť Media and Digital Services a.s., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 238 902, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6196/B, ktorá zabezpečuje pre Prevádzkovateľa PRE administráciu marketingových aktivít.

Na spracúvaní Vašich osobných údajov sa ako subsprostredkovateľ podieľa aj spoločnosť poskytujúca služby webovej podpory a marketingovej komunikácie.     

V súvislosti so súbormi cookies, na ktoré nie je potrebné súhlas v zmysle Zásad používania súborov cookies (link vyššie) sú našimi sprostredkovatelia nasledovné spoločnosti:

 • Google Ireland Ltd., so sídlom Gordon House Barrow Street, Dublin 4, DO4E5W5, Írsko, IČO (CRO): 368047, v súvislosti so spracúvaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics;
 • Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, IČO (CRO): 462932, v súvislosti so spracúvaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Facebook Pixel.

Prevádzkovateľ PRE uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovatelia aj subsprostredkovateľ sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel. 

 1. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom PRE a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

 1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
 • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
 • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: GDPR_PRE_SR@pentarealestate.com.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Penta Real Estate, s.r.o.

Penta Investments, s. r. o.